VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU HTTP://KANAPY/ESHOP/SHOP/

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KANAPY Interiér s.r.o. (ďalej len „VOP“) pre prevádzku obchodného systému na adrese https://kanapy.sk/eshop/shop/

Všeobecné ustanovenia

1.) Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim – obchodnou spoločnosťou KANAPY Interiér s.r.o., so sídlom: Rybníková 10, 917 01 Trnava, IČO: 34143254, IČ DPH: SK 2020394574, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, odd. Sro, vl. č.: 25 483/T (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

2.) Tieto VOP boli vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoOS“) .

3.) Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na https://kanapy.sk/eshop/shop/

4.) Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na https://kanapy.sk/eshop/shop/

5.) V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP  je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

6.) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri objednávke tovaru, uzatváraní  kúpnej zmluvy a reklamácii.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s Reklamačným poriadkom.

7.) Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi a podnikateľmi s výnimkou takých ustanovení, v ktorých sa výslovne uvádza, že sa týkajú iba kupujúcich, ktorí sú spotrebitelia. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia zák. č. 40/1960 Zb.  Občianskym zákonníkom, zák. č. 102/2004 Z.z. a zák. č. 250/2007 Z.z.. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, a ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

8.) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www) ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú Pravidlá používania lokality https://kanapy.sk/eshop/shop/

Objednávka

1.) Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia  objednávky kupujúceho predávajúcim.

2.) Objednávka, ktorá bola doručená predávajúcemu, sa považuje za záväzný návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy.

3.) Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke) objednávku kupujúceho a to bez zbytočného odkladu po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

Storno objednávky 

a.) storno objednávky zo strany kupujúceho

1.) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do dvoch hodín od jej potvrdenia predávajúcim.  Ak budete mať z akýchkoľvek dôvodov záujem o stornovanie Vašej objednávky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421948708008  a následne potvrďte písomne na predajna@kanapy.sk.

b.) storno objednávky zo strany predávajúceho

1.) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • ak objednávku kupujúceho nebolo možné potvrdiť  resp. overiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • ak sa objednaný tovar  už nevyrába, alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V týchto prípadoch  predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Kúpna cena a platobné podmienky

1.) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“),  a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) Platba bankovým prevodom

Pri voľbe platby bankovým prevodom  kupujúcemu po prijatí objednávky predávajúci zašle e-mailom zálohovú faktúru, na ktorej bude uvedené číslo účtu a variabilný symbol, ktorým bude  platba kupujúceho identifikovaná. Túto môže kupujúci uhradiť on-line, alebo osobne v banke. Po pripísaní  platby na  účet predávajúceho odošle predávajúci kupujúcemu tovar kuriérskou službou UPS.

b) Platba na dobierku

Kúpnu cenu za tovar uhrádza kupujúci až pri prebraní tovaru u kuriéra UPS.

c) Hotovosť

Cenu za tovar uhradí kupujúci v hotovosti pri jeho osobnom odbere v  predajni predávajúceho. Predávajúci  akceptuje všetky typy platobných kariet.

2.) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

3.) Zmluvné strany berú na vedomie, že spôsob platby kúpnej ceny resp. platobné podmienky musia byť v súlade so zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, a teda predávajúci nie je oprávnený prijať  kúpnu cenu prevyšujúcu 5.000.-Eur  platbou v hotovosti  (pri osobnom odbere resp. pri platbe na dobierku) a kupujúci nie je oprávnený domáhať sa voči predávajúcemu platby kúpnej ceny prevyšujúcej 5.000.-Eur v hotovosti v uvedených prípadoch.

Dodacie podmienky, dodacia lehota a miesto dodania

1.)  Predávajúci odošle kupujúcemu tovar do piatich  pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo od pripísania sumy zodpovedajúcej kúpnej cene za objednaný tovar na účet predávajúceho, ak si kupujúci zvolil v objednávke možnosť úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom . V prípade, ak  tovar nebude možné  dodať kupujúcemu v lehote podľa predchádzajúcej vety  z dôvodu jeho nedostatku na sklade, predávajúci je povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu a po dohode s kupujúcim je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. V prípade, ak spotrebiteľ  s predĺžením lehoty na dodanie tovaru nesúhlasí, má právo odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci už uhradil kupujúcemu kúpnu cenu lebo jej časť, je predávajúci povinný mu kúpnu cenu vrátiť v lehote 10 kalendárnych dní.

2.) Miestom dodania je adresa, ktorá bola ako miesto dodania potvrdená predávajúcim na základe objednávky kupujúceho.

3.) Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v mieste dodania podľa potvrdenej objednávky.

4.) Kupujúci je oprávnený v objednávke zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru, ktorým mu predávajúci objednaný tovar dodá:

a) Rozvoz vozidlami predávajúceho – je výhodný najmä pri objemnejších, resp. ťažších zásielkach a pri následnej inštalácii tovaru. Jeho výhodou je, že rozvoz zabezpečujú technici predávajúceho, ktorých odborné služby následne kupujúci využiť pri inštalácii tovaru.

b) Kuriérska služba UPS – Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, bude kupujúcemu do celej Slovenskej republiky dodaný nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní.  Pri využitý špedičnej služby UPS je kupujúci oprávnený vybrať si formu úhrady kúpnej ceny formou úhrady dobierkou alebo prevodom na účet. V prípade úhrady kúpnej ceny prevodom, tovar bude odoslaný až po pripísaní kúpnej ceny bankový účet predávajúceho.

c) Osobný odber – v sídle firmy. Predávajúci akceptuje všetky typy platobných kariet. (VISA,VISA elektron, MAESTRO, MASTERCARD)

5.) Predávajúci splní povinnosť dodať kupujúcemu tovar odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania.

6.) Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v dohodnutom mieste a čase umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane predávajúceho.

7.) V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a/alebo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu, skladné a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.) Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je kupujúci povinný uviesť túto skutočnosť písomne pri prevzatí do dodacieho listu . Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. ) V zmysle ZoOS je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.) V zmysle ZoOS kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a.) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b.) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c.) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

d.) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,

e.) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

3.) Tovar, ktorý kupujúci pri odstúpení vráti predávajúcemu, musí byť zabalený v originálnom obale, nesmie byť poškodený alebo javiť známky používania.

4.) V odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby, a to listom na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adresu predajna@kanapy.sk.
5.) V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom e-mailu je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

6.) Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu sídla predávajúceho alebo ho osobne odovzdať v predajni predávajúceho. Predávajúci nepreberie tovar vrátený formou dobierky. Kupujúci je povinný priložiť k vrátenému tovaru daňového dokladu, ktorý priložený k dodanému tovaru,

b) vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

7. ) Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 6 písm. a) tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8. ) Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a) ak pri platbe prevodom na účet predávajúceho nezaplatil kupujúci kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,

b) z dôvodov uvedených v čl. V. bod 7

c) ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,

d) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

Ochrana osobných údajov

1.) Predávajúci prehlasuje, že uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom spracovania a realizácie objednávky, plnenia kúpnej zmluvy a zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami, a to po dobu desiatich rokov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

2.) Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré sa zúčastňujú resp. s ktorými v súčinnosti realizuje predávajúci záväzky vyplývajúce mu uzavretej kúpnej zmluvy (napr. prepravca, dodávateľ predajcu a pod.),  to len v takom rozsahu, v akom je poskytnutie týchto údajov kupujúceho týmto osobám nevyhnutné pre uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

3.) Zaslaním objednávky tovaru predávajúcemu kupujúci dáva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlas predávajúcemu na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, a kontaktných údajov ako sú telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (ďalej len ako „osobné údaje“). Kupujúci súhlasí, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania. Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie a realizácia objednávky tovaru, plnenie záväzkov z kúpnej zmluvy, zúčtovanie platieb a nevyhnutná komunikácia medzi zmluvnými stranami, a to na dobu 5 rokov.

4.) Kupujúci ako dotknutá osoba dáva súhlas na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa tretím osobám,  výlučne vo vzťahu k účelu spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s cezhraničným tokom osobných údajov, a to aj osobitných kategórií osobných údajov, teda s poskytnutím a sprístupnením jej/jeho osobných údajov do členských krajín Európskej únie, pričom tieto údaje budú určené výlučne z dôvodu reklamácií výrobkov.

5.) Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľov:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovatelia získali jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

6.) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať ktoréhokoľvek z prevádzkovateľov o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Záverečné ustanovenia

1.) Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim  a sú pre obe zmluvné strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.) Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom  ich zverejnenia na internetovej stránke https://kanapy.sk/eshop/shop/. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy Všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase podania objednávky tovaru kupujúcim.

3.) Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.) Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti s kúpnou zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo dohodou. Ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.