REKLAMAČNÝ PORIADOK

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa tohto reklamačného poriadku sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, t.j. koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v prípade, že kupujúci je spotrebiteľom.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pre výrobky, ktoré vyžadujú inštaláciu odborníkom, resp. odborným servisom začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia vecí do prevádzky. Kupujúci má v takomto prípade dve povinnosti – musí objednať uvedenie veci do prevádzky (odbornú inštaláciu) zároveň s tovarom, tak aby mohla byť inštalácia vykonaná pri odovzdaní tovaru kupujúcemu a musí poskytnúť potrebnú súčinnosť na vykonanie inštalácie.

Kupujúci má právo reklamovať vadný tovar do konca záručnej doby. Záručný servis sa uplatňuje v sídle predávajúceho KANAPY Interiér s.r.o.. V prípade nutnosti riešenia reklamácie u kupujúceho sa zásah účtuje paušálnou sumou podľa platného cenníka.

Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona týmto nie sú dotknuté.

Mechanicky poškodený výrobok je odberateľ povinný reklamovať ihneď /max. 24 hod pre tovar posielaný prepravnou službou, spešninou alebo poštou. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri poškodení výrobku pri transporte je odberateľ povinný reklamovať tovar u dopravcu. Na uzatvorenie dopravného poistenia sme povinný iba na výslovnú žiadosť kupujúceho. Náklady znáša kupujúci.

Pri uplatňovaní záručnej reklamácie je zákazník povinný dodať:

  • tovar s kompletným príslušenstvom, ktorý bol s výrobkom dodaný. (podľa vyjadrenia prijímacieho technika).
  • kópiu dodacieho listu, montážneho listu, prípadne servisnú knižku t.j. doklady, z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru, výrobné číslo tovaru a deň prevzatia odberateľom – bez tohto dokladu nebude záručná reklamácia akceptovaná!!! (V prípade nedodania týchto dokladov je možné vyhľadať tieto doklady v našom archíve za poplatok 10 € bez DPH).
  • predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
  • podrobný popis chyby, prípadne hlásenie o závade a meno servisného technika, ktorý chybu overil.
  • v prípade doručenia reklamácie do servisu s niektorou prepravnou službou (DPD, pošta) musí byť tento balík zreteľne označený ako „REKLAMÁCIA“.

Pri nedodržaní týchto bodov kupujúcemu nebude reklamácia uznaná a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho. .

Pri neoprávnenej reklamácii budú  kupujúcemu účtované všetky náklady spojené s jej vybavovaním, podľa platného cenníka spoločnosti KANAPY Interiér s.r.o..

Náklady na dopravu do servisu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie doručenej ako zásielka do sídla predávajúceho, (s výnimkou pošty, spešniny, a pod., kedy zásielka nie je doručená priamo do sídla predávajúceho), túto zašle spoločnosť KANAPY Interiér s.r.o. kupujúcemu späť bezplatne!

Po vybavení reklamácie je kupujúcemu oznámené (telefonicky, faxom, emailom, písomne atď.), že si môže reklamáciu vyzdvihnúť. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamáciu do 14 dní odo dňa oznámenia (odoslania oznámenia), bude zákazníkovi za každý deň nasledujúci po tomto termíne účtované 20 €/deň za každý kus reklamovaného výrobku (komponentu) uvedenom na servisnom liste.